Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 6-letnia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych zostaje przekształcona w 8-letnią Szkołę dla Dorosłych. W związku z tym od 1 września 2017 r. rusza nabór do 7 klasy SP. ZAPRASZAMY !!!

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 45 dla Dorosłych
i Gimnazjum Przysposabiające
do Pracy
Start Aktualności Galerie Kontakt

Dobre słowo dla Ciebie:

Gimnazjum nr 45 dla Dorosłych

 KLASYFIKACJA

1.W szkole dla dorosłych klasyfikacyjne oceny semestralne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze.

 2. Podstawą klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, a oceny semestralne (oceny z egzaminu) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

 3. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze, co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

4. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

5. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych – informatyki ma formę zadania praktycznego.

6. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeśli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę, co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach WSO.

EGZAMINY

a)       Wyboru formy egzaminu pisemnego dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których odbywa się egzamin. Egzamin pisemny trwa nie dłużej niż 60 minut.

b)       Słuchacz na 2 tygodnie przed ustnym lub praktycznym egzaminem semestralnym z danych zajęć edukacyjnych otrzymuje zakres materiału w formie pytań przekrojowych.

c)       Egzamin ustny i praktyczny trwa nie dłużej niż 15 minut. Słuchacz losuje 1 zestaw zawierający 5 pytań – zadań i odpowiada na 3 wybrane przez siebie. Słuchacz ma prawo do 5–cio minutowego przygotowania się do egzaminu ustnego po wylosowaniu zestawu pytań egzaminacyjnych.

d)       Nauczyciel przeprowadzający egzamin ustny lub praktyczny przygotowuje zestawy pytań egzaminacyjnych w liczbie większej niż liczba zdających.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
34 0.1200110912323